ANBI informatie

 

Doelstelling
Stichting Taalontmoeting wil dat iedereen in Gouda en omgeving Nederlands kan spreken, lezen en schrijven.
De realiteit is echter dat een deel van de samenleving daar ondersteuning bij nodig heeft.
De doelstelling van Stichting Taalontmoeting is: "Mensen in Gouda en omstreken met elkaar verbinden en hun
persoonlijke ontwikkeling bevorderen door middel van de Nederlandse taal."
Wij willen dit doel bereiken door middel van taalcoaching door vrijwilligers aan anderstaligen. 

Beleid en aandachtspunten 2018 
Vrijwilligers
Stichting Taalontmoeting is een vrijwilligersorganisatie in hart en nieren. Dat is de kracht van de organisatie en dat moet zo blijven.
De vrijwilligers verdienen echter goede faciliteiten en ondersteuning en algemene aansturing is nodig om als geheel
dezelfde koers te varen, een uniforme aanpak te hanteren en kwaliteit te garanderen.
Dit doen de vrijwilligers van Taalontmoeting Gouda vooral onderling en met zo min mogelijk financiële middelen.
Bij de huidige omvang van 30 vrijwilligers en 150 deelnemers op jaarbasis is besloten om voor 1 dag per week een betaalde kracht aan te nemen.
De werkzaamheden van de beroepskracht staan in het teken van faciliteren, ondersteunen en verbinden van vrijwilligers.

Deelnemers
De cursisten bij Taalontmoeting Gouda komen van over de hele wereld en willen zich vestigen in Gouda of omgeving.
Bij Taalontmoeting Gouda is iedereen welkom die ondersteuning van een vrijwilliger wenst.
Deelnemers worden in een groep ingedeeld op basis van het huidige taalniveau, de leerpotentie en de leerwens.
De aanpak is voor een deel van de cursisten gericht op het onderhouden van het taalniveau en voor een ander deel op groeien
naar een steeds hoger niveau. 
Deelnemers betalen een eigen bijdrage van gemiddeld 10,- per maand, voor 1 keer week 2 uur les of 20,- per maand voor 2 keer per week 2 uur les.
Deze bijdrage is belangrijk voor de binding van de deelnemers en draagt bij aan de kosten die de organisatie maakt.

Financiën
Stichting Taalontmoeting Gouda is een vrijwilligersorganisatie, maar zal altijd financiële middelen nodig hebben
om de activiteiten te kunnen organiseren. Jaarlijks wordt daarvoor financiële steun gevraagd van de Gemeente Gouda.
Op projectbasis wordt ook steun gevraagd bij fondsen. Stichting Taalontmoeting Gouda heeft geen winstoogmerk.

Aandachtspunten 2018
In 2018 richt Taalontmoeting Gouda zich in algemene zin op het bieden van taalcoaching aan 150 anderstaligen.
Daarbinnen zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd:

1. Optimaliseren interne organisatie en werkwijze door:

  • het aanstellen van een beroepskracht voor 8 uur in de week;
  • het door ontwikkelen van de taalcoachingsmethodes, groepsindeling en -doorstroom.
  • het structureel organiseren van scholings-/intervisiebijeenkomsten voor vrijwilligers en
  • een vaste, centrale standplaats vinden (met aanvullende locaties op wijkniveau).

2. Meer participatieve activiteiten naast taalcoaching.

3. Samenwerking Taalhuis voor een sterk Taalaanbod en -netwerk in Gouda.

Beloningsbeleid
Vrijwilligers (inclusief bestuursleden) krijgen geen vergoeding. Alleen gemaakte onkosten worden vergoed.

Verantwoording 2017

Hulp bij de Nederlandse taal?

Of taalvrijwilliger worden?

Bel of mail ons!